Политика за РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ

 • При направена резервация се изпраща имейл с потвърждение и банкова сметка. За потвърждение на резервацията се изисква внасяне на депозит по банков път в рамките на 5 работни дни, в размер на 30% от стойността на резервацията, в противен случай рeзервацията отпада автоматично от системата. Остатъка се заплаща на място в хотела при пристигане.
 • Потвърдена резервация или депозит НЕ могат да бъдат  предостъпени  или прехвърлени на трети лица. Също така  не могат да бъдат възстановени.
 • При неявяване, отменяне или предсрочно освобождаване, като неустойка се таксува стойността на преведеното капаро.
 • В случай на невъзможност за осъществяване на резервацията във връзка с Ковид-19 , сумата, която сте превели остава като депозит валиден в рамките на 1 година.
 • Анулация на вече потвърдена  резервация се прави само в писмен вид по имейл.
 • Понякога може да възникне неволна грешка при публикуване на неточна информация на сайта (напр. Цена, описание или наличност). В такива редки случаи ние си запазваме правото да модифицираме / анулираме вашата резервация по всяко време до момента на пътуване, дори ако сте получили потвърждение от нас, и ще получите пълно възстановяване на вече платени авансови плащания. В такъв случай не се изплаща допълнително обезщетение.
 • Стая/ апартамент/ студио , което не е заета до 22.00 ч., в деня на резервацията, ще се разглежда като No Show, освен ако не е направена предварителна уговорка. В случай на неявил се гост депозитът не се възстановява (стандартно настаняване след 14:00 ч. И освобождаване до 12:00 ч.)
 • Според действащото законодателство ние НЕ  настаняваме нито един гост без валиден паспорт или документ за самоличност.
 • Запазваме си правото да правим промени, които не са съществени, и да коригираме грешки в данните за резервацията Ви по всяко време, без да носим отговорност пред Вас.
 • Модификация/ промяна на резервацията (*): Според избраната тарифа и според наличността и възможността , клиентът ще може да променя първоначалната си резервация еднократно без разходи до 15 дни преди датата на пристигане. След този период резервацията е окончателна и не може да се променя.
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за анулиране или изменение на резервации, включително тези, които са свързани с: – метеорологичните условия , природни бедствия (включително горски пожари, наводнени, земетресения и др.), проблеми с транспорта (включително закъснения или отмяна на полети) , болест или смърт на пътешественика или някой от неговите роднини , загуба на работа ,  стачка, война, бунт, правителствени действия, терористични актове и други форсмажорни обстоятелства.

*Домашни любимци не се допускат в хотела.

 

 

RESERVATION AND CANCELLATION POLICY

 • When make  a reservation you become  a confirmation email and a bank account. To confirm the reservation, a bank deposit is required within 5 working days, in the amount of 30 % of the value of the reservation, otherwise the reservation is automatically canceled by the system.  The rest is paid upon arrival.
 • Reservation or deposit can NOT be provided or transferred to third parties. They are non-refundable.
 • In case of non-arrival, cancelation  or  early release, the value of the transferred deposit will be charged as a penalty.
 • In case of inability to make the reservation in connection with Covid-19 , your deposit remains valid for 1 year.
 • Cancelation of an already confirmed reservation can be made only in written form by email.
 • Sometimes an unintentional mistake of publishing inaccurate information on the site may occur (e.g. the price, description or availability). In such rare instance we reserve the right to modify/cancel your booking at any time up to the point of travel, even if you have received confirmation from us, and you will receive a full refund of advance already paid. No further compensation will be payable in such event.
 • Room not occupied by 00 p.m. on the day of booking, will be seen as No Show , unless prior arrangement has been made. In an event of a guest No Show the deposit is non-refundable (standard Check-in after 14.00p.m. and Check-out till  12.00 a.m.)
 • According to a Government notification  we don’t check-in ANY guest without valid passport or ID proof .
 • We reserve the right to make changes that are not significant and to correct errors in your booking details at any time without being liable to you.
 • Modification / change of the reservation : According to the selected tariff and the availability and possibility, the client will be able to change his initial reservation once without costs up  to 15 days before the date of arrival. After this period the reservation is final and cannot be changed.
 • The HOTEL is not responsible for cancellation or modification of reservations, including those related  to: weather conditions, natural disasters (including forest fires, floods, earthquakes, etc.) transport problems  (including delays or cancellations on flights), illness or death of the traveler or any of his relatives, loss of job, strike, war, riot, Government action, terrorist acts and other force majeure circumstances.

* Pets are not allowed in the hotel